Άρθρο 27 – Έλεγχος και καταχώριση των απουσιών

1. Η απουσία μαθητή/τριας από το σχολείο καταγράφεται στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης κάθε διδακτική ώρα.
2. Το Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης υπογράφεται στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας από τον/τη διδάσκοντα/ουσα, ο/η οποίος/α έχει και την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου του. Η συμπλήρωση και η φύλαξή του ανατίθεται από τον υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος σε μαθητή/τρια ή μαθητές/τριες, σύμφωνα με κριτήρια που για παιδαγωγικούς λόγους ορίζει ο ΣΔ.
3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών/τριών τηρείται Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) στο οποίο καταχωρίζεται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή που απουσίασε, όπως έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης. Η τήρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθηγητή/τρια που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ο/η οποίος/α το τηρεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
4. Οι απουσίες που καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), αφού αθροιστούν κατά τετράμηνο, μεταφέρονται συνολικά στα Ατομικά Δελτία των μαθητών/τριών και καταγράφονται στον ατομικό έλεγχο ώστε να γνωστοποιηθούν στους κηδεμόνες τους.
5. Κατά τη λήξη του Β΄ τετράμηνου και πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, οι απουσίες των δύο τετράμηνων αθροίζονται και το άθροισμα καταγράφεται στα Ατομικά Δελτία των μαθητών/τριών. Το γενικό σύνολο των απουσιών, καθώς και τα δικαιολογητικά απουσίας που έχουν προσκομιστεί, αποτελούν τη βάση για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.