Τεχνικά θέματα

Στην ενότητα αυτή αναφερόμαστε συνοπτικά στα ζητήματα ασφάλειας του υπολογιστή μας που αντιμετωπίζουμε κατά τη χρήση του Διαδικτύου. Είναι σκόπιμο να γίνει εδώ ο διαχωρισμός μεταξύ των εννοιών safety και security. Ο πρώτος αφροά στην ασφάλεια του χρήστη του Διαδικτύου (για παράδειγμα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, ηλεκτρονική παρενόχληση κ.λπ.), ο δεύτερος όρος αφορά περισσότερο σε τεχνικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο Η/Υ (για παράδειγμα ιοίspyware, κ.λπ.)