Άρθρο 22 – Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις – Οριστικοποίηση τμημάτων

1. Μετά την εγγραφή τους, τη μετεγγραφή τους ή την ανανέωση της εγγραφής τους στο Γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο ή το Επαγγελματικό Λύκειο, οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τάξεις ως εξής:
Μαθητές/τριες που μετεγγράφονται σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο εντάσσονται στην τάξη στην οποία είχαν ενταχθεί στο ιδίου τύπου σχολείο από το οποίο μετεγγράφηκαν, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των άρθρων 17 και 18.
Ειδικότερα:
α. Γυμνάσια
αα) στην Α΄ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα Υ.Α.
2) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή
3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου Γυμνασίου.
ββ) στη Β΄ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη
3) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου Γυμνασίου.
γγ) στη Γ΄ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη
3) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου Γυμνασίου .
β. Ημερήσια Γενικά Λύκεια
αα) στην Α΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα
2) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή
3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου ημερήσιου Γενικού Λυκείου
4) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου
5) μετεγγράφηκαν από την Α΄ ή Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
ββ) στη Β΄ τάξη ημερήσιου ΓΕΛ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου
3) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή την Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου
4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου
5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου
6) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου και έχουν τίτλο προαγωγής στην τάξη αυτή ημερησίου Γενικού Λυκείου.
γγ) στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες
1) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
2) υποχρεώνονται να επαναλάβουν την φοίτηση στη Γ΄ τάξη, ημερήσιου Γενικού Λυκείου
3) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή την Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
γ. Εσπερινά Γενικά Λύκεια
Οι μαθητές/τριες των Εσπερινών Γενικών Λυκείων εντάσσονται, με τις προϋποθέσεις της περιπ. 4 της παρ. Γ του άρθρου 9, ως εξής:
αα) στην Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα,
2) δεν έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ.
3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από την Α΄ ημερήσιου Γενικού Λυκείου.
5) μετεγγράφηκαν από την Α΄ ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
6) μετεγγράφηκαν από την Α΄ εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
ββ) στη Β΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,
γγ) στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη ημερησίου Γενικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη ημερησίου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
6) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου,
7) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
δδ) στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
2) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από τη Δ΄ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου.
δ. Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια
αα) στην Α΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, με την επιφύλαξη της περίπτ. στ,
2) δεν έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
6) μετεγγράφηκαν από την Α΄ ή Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
ββ) στη Β΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9 με την επιφύλαξη της περίπτ. στ,
2) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
6) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου
7) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
8) μετεγγράφηκαν από τη Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
γγ) στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, με την επιφύλαξη της περίπτ. στ,
2) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
3) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
ε. Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια
αα) στην Α΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9 με την επιφύλαξη της περίπτ. στ,
2) δεν έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από την Α΄ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
4) μετεγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
5) μετεγράφηκαν από την Α΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
6) μετεγράφηκαν από την Α΄ ή Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
ββ) στη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9 με την επιφύλαξη της περίπτ. στ,
2) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
3) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
6) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
7) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ ή Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
γγ) στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9 με την επιφύλαξη της περίπτ. στ,
2) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
3) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
4) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
5) μετεγγράφηκαν από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
δδ) στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) έχουν προαχθεί από την Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
2) δεν έχουν προαχθεί από τη Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
3) μετεγγράφηκαν από τη Δ΄ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
4) αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2018-2019 όσοι/ες εντάσσονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄78)

στ. στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. φοιτούν μαθητές/τριες μέχρι το 19ο έτος της ηλικίας τους. Περιλαμβάνουν την προκαταρκτική́ τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄. Μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες δημοτικού́ σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί́ να εγγράφονται απευθείας στην Α ́ τάξη του γυμνάσιου Ε.Α.Ε., ύστερα από́ αξιολόγηση που πραγματοποιείται από́ το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ζ. τα Λύκεια Ε.Α.Ε. περιλαμβάνουν την προκαταρκτική́ τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄. Μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες Γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί́ να εγγράφονται απευθείας στην A ́ τάξη του Λυκείου Ε.Α.Ε, ύστερα από́ αξιολόγηση που πραγματοποιείται από́ το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

η. τα Ενιαία Ειδικά́ Επαγγελματικά́ Γυμνάσια – Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνάσιου και τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά́ Επαγγελματικά́ Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από́ τα ωρολόγια και αναλυτικά́ προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από́ την ακαδημαϊκή́ και επαγγελματική́ εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευομένη εργασία».
Ειδικότερα, «στην Α΄ τάξη Γυμνάσιου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες Γενικού́ ή Ειδικού́ Δημοτικού́ Σχολείου και της Α΄ ή Β΄ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ..
Δικαίωμα πρώτής εγγραφής έχουν οι μαθητές/τριες έως το 16ο εκτός της ηλικίας τους. Μετά́ την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτήριου Γυμνάσιου.
Οι κάτοχοι απολυτήριου Γυμνάσιου του Ενιαίου Ειδικού́ Επαγγελματικού́ Γυμνάσιου- Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: i) στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού́ Επαγγελματικού́ Γυμνάσιου – Λυκείου, ii) στην Α΄ τάξη του Γενικού́ Λυκείου, iii) στην Α΄ τάξη του Ειδικού́ Λυκείου, iv) στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού́ Λυκείου, ν) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού́ Επαγγελματικού́ Λυκείου και νi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης».
Για τις εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση των μαθητών/τριών στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού́ Επαγγελματικού́ Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις για τα ημερησία και εσπερινά́ Επαγγελματικά́ Λύκεια και επιπλέον απαιτείται σχετική́ γνωμάτευση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
θ. Οι μαθητές/τριες που εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια, με τους παρακάτω αναφερόμενους τίτλους σπουδών, παρακολουθούν, κατά περίπτωση, τα μαθήματα ως εξής:
αα) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισότιμου Απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
ββ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή άλλου ισότιμου Πτυχίου (και όχι Απολυτηρίου) οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν εγγράφως: α) είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), διαφορετικής με το εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς τους, οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, β) είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
γγ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.
δδ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.
εε) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.
στστ) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.
2.
α. Μαθητές/τριες για τους οποίους δεν έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 14, μετεγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 20 ή ανανέωση εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 21 δεν εντάσσονται σε τάξη. Εάν κηδεμόνας ανήλικου/ης μαθητή/τριας που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση δεν προσέλθει στο σχολείο για την ολοκλήρωση της εγγραφής ή της ανανέωσης εγγραφής σύμφωνα με την περίπτ. 1 της παρ. Γ του άρθρου 9 ή την παρ. 2 του άρθρου 21, τότε ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αναζητά τους λόγους. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έναρξη των μαθημάτων, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αποστέλλει στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατάσταση των ανήλικων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι/ες δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή ή την ανανέωση εγγραφής και δεν φοιτούν και τους λόγους που έχουν προβληθεί από τους γονείς τους, για κάθε έναν/μία. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνουν την αρμόδια Δημοτική Αρχή και ζητούν τη συνδρομή οποιασδήποτε αρχής ή κοινωνικής υπηρεσίας κρίνουν απαραίτητο.
β. Εντός του Ιουλίου οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια και οι Περιφερειακοί Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Επαγγελματικά Λύκεια οριστικοποιούν με απόφασή τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά σχολική μονάδα το επόμενο σχολικό έτος σε όλες τις τάξεις.
γ. Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, κάθε εγγραφή, μετεγγραφή, αλλαγή ομάδας προσανατολισμού, επιλεγόμενου μαθήματος ή αλλαγή τομέα και ειδικότητας Επαγγελματικού Λυκείου, πραγματοποιείται αποκλειστικά σε υπάρχοντα τμήματα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα.
δ. Κατ’ εξαίρεση των περιπτ. β΄ και γ΄ οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης διατηρούν το δικαίωμα αίτησης ένταξης στην προβλεπόμενη τάξη οποτεδήποτε στη διάρκεια του διδακτικού έτους, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων, εφόσον έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες της περίπτ. α΄. Οι απουσίες μέχρι την ημέρα εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.